Zákon 190/2003 o strelných zbraniach a strelive

 

ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 23. apríla 2003, posledná zmena Zmena:8/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2013

 

Zákon 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

(1) Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1) ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov iných štátov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky alebo počas ich preletu nad územím Slovenskej republiky, 2)
b) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektmi uvedenými v písmene a), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
c) zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou, 3)
d) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, 4)
e) zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi5) múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,
f) zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektmi uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu,
g) na zbrane a strelivo, ktoré nie sú vo výzbroji Policajného zboru, pri služobnej činnosti príslušníkov Policajného zboru.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
c) súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane,
d) replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
e) napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
f) rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
g) strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
h) komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
i) rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,
j) maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného na výcvik alebo školenie,
k) tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzenie úsťového tresku,
l) noktovízorom prístroj na nočné videnie vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim na vytvorenie viditeľného svetla zo zvyškového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diódovým infražiaričom na zosilnenie svetla,
m) termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu,
n) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
o) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
p) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
q) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
r) miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu,
s) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

(2) Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel sú ustanovené v prílohe č. 6.

DRUHÁ ČASŤ
KATEGÓRIE ZBRANÍ A STRELIVA

§ 3
Rozdelenie zbraní a streliva

(1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na
a) zbraň kategórie A,
b) zbraň kategórie B,
c) zbraň kategórie C,
d) zbraň kategórie D,
e) strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.

(2) V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 a ich určení v rámci jednotlivých kategórií rozhoduje ministerstvo.

§ 4
Zbraň kategórie A

(1) Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.

(2) Zakázanou zbraňou je
a) vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b) samočinná zbraň,
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e) zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f) zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g) vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h) zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i) zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.

(3) Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela.

(4) Zakázaným doplnkom zbrane je
a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.

§ 5
Zbraň kategórie B

(1) Zbraňou kategórie B je
a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
d) dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e) dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
f) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
g) signálna zbraň.

(2) Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

§ 6
Zbraň kategórie C

(1) Zbraňou kategórie C je
a) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
b) dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
c) dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
e) palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7, 5 J,
f) opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

(2) Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.

§ 7
Zbraň kategórie D

(1) Zbraňou kategórie D je
a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7, 5 J,
b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c) expanzná zbraň a expanzný prístroj,
d) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
e) historická zbraň,
f) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
g) narkotizačná zbraň,
h) znehodnotená zbraň,
i) rez zbrane,
j) neaktívne strelivo,
k) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

(2) Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti12) a nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods.1 písm. a), i), j ) a n).

TRETIA ČASŤ
NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA

§ 8

(1) Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A držiteľovi

a) skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu nadobúdania zbierkového predmetu5) alebo na zberateľské účely, ak ide o zbraň, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou4) alebo predmetom múzejnej hodnoty, 10)
b) skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,
c) skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane a streliva.

(3) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ktorý vykonáva prepravu alebo ochranu mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, ochranu objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.11)

(4) Výnimku podľa odsekov 2 a 3 možno udeliť, len ak to neodporuje verejnému poriadku, pričom ju možno časovo obmedziť.

(5) Udelenie výnimky podľa odsekov 2 a 3 zaznamená v preukaze zbrane (§ 37 ods. 2) okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“), ktoré vydalo zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

§ 9

(1) Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

(2) Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať

a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b) číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
c) druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d) počet zbraní, na ktoré sa udelí výnimka, okrem § 8 ods. 2 písm. b),
e) spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane,
f) odôvodnenie žiadosti.

(3) Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.

§ 10

(1) Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

(2) Ministerstvo výnimku podľa § 8 ods. 2 a 3 odníme, ak pominuli dôvody, na ktoré bola udelená.

(3) V prípade zániku platnosti výnimky podľa odseku 1 alebo ak ministerstvo výnimku odníme podľa odseku 2, je držiteľ zbrane, na ktorú bola výnimka udelená, povinný túto zbraň odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§ 39).

§ 11

(1) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie (§ 29 ods. 1) alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane (§ 41 ods. 1) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b) číslo dokladu totožnosti12) žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c) druh zbrane,
d) skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
e) ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

(3) Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

a) nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
b) uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
c) ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
d) výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.14)

(4) Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku (§ 8 ods. 2 a 3).

(5) Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

(6) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39); v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

(7) Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B na inú osobu, je povinný vyplniť nákupné povolenie a do siedmich dní odo dňa prevodu vlastníctva zbrane zaslať diel C nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(8) Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.

(9) Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.

§ 12

(1) Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

(3) Ten, kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane do siedmich dní od jeho uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c), výrobné číslo zbrane a dátum predaja.

§ 13

Ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.15)

§ 14

Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 14a

Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, 15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva inej ako zbrane kategórie D, streliva pre zbraň kategórie D, hlavných častí a súčastí zbrane kategórie D, ak tento zákon neustanovuje inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZBROJNÝ PREUKAZ

§ 15
Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu

(1) Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

a) A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
b) B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
c) C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
d) D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e) E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
f) F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Vydanie zbrojného preukazu
§ 16

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,
b) je plne spôsobilá na právne úkony,
c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),
d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),
e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),
g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

§ 17

(1) V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

a) osobné údaje (§ 9 ods. 2),
b) číslo dokladu totožnosti, 12) cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c) skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
d) odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

a) dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
c) potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, 14) ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
d) potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel (ďalej len „strelecká organizácia“) o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
e) potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
f) úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j).

(3) Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).

(4) Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

(5) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

(6) Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

§ 18
Vek žiadateľa

(1) Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.

(3) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až h) a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

§ 19
Bezúhonnosť a spoľahlivosť

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
a) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný
čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo
b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona, 19) spáchaný násilím, 19a) hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.19b)

(2) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
b) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, 20)
c) kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, 21) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 99 eur alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch odňatý zbrojný preukaz,
e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
2. na úseku obrany štátu,
3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím,
4. na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo
f) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

§ 20
Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.

(2) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(3) Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ (ďalej len „posudzujúci psychológ“).

(4) Lekár alebo psychológ, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi posudzujúcemu lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, alebo posudzujúcemu psychológovi, ktorý je príslušný na vydanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti.

(5) Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru.

(6) V prípadoch uvedených v odseku 4 je držiteľ zbrojného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujúceho lekára alebo posudzujúceho psychológa v určenej lehote k posudzujúcemu lekárovi alebo posudzujúcemu psychológovi a podrobiť sa potrebnému vyšetreniu. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu nemôže dostaviť zo závažných dôvodov na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu na vyšetrenie nedostaví, posudzujúci lekár alebo posudzujúci psychológ túto skutočnosť bezodkladne oznámi policajnému útvaru.

(7) Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku; ak tak neurobí, má sa za to, že stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť.

(8) Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku a psychologického posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 21
Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou.

(2) Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.

(3) Predsedu komisie a jedného člena komisie vymenúva a odvoláva z príslušníkov Policajného zboru riaditeľ policajného útvaru. Riaditeľ policajného útvaru vymenúva za člena skúšobnej komisie a odvoláva z nej prokurátora na návrh okresného prokurátora a lekára na návrh štátneho okresného lekára.

(4) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

(5) Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

(6) Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť

a) tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b) osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,
c) náuky o zbraniach a strelive a
d) zdravotníckeho minima.

(7) Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.

(8) Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu preruší; žiadateľ sa môže písomne prihlásiť na opakovanú skúšku. Policajný útvar v konaní o vydanie zbrojného preukazu pokračuje prijatím žiadosti o vykonanie opakovanej skúšky. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky do 60 dní, policajný útvar konanie zastaví; proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(9) Cudzinec, ktorý neovláda štátny jazyk, 17) môže vykonať skúšku v inom jazyku za prítomnosti tlmočníka zapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov;9) trovy spojené s tlmočením znáša tento cudzinec. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, hradí žiadateľ.

(10) Namiesto skúšky

a) podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie potrebné na výkon štátnej služby príslušníkovi

1. Policajného zboru,
2. Železničnej polície,
3. Zboru väzenskej a justičnej stráže,
4. Slovenskej informačnej služby,
5. ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcemu profesionálnu službu,
6. colnej správy,
7. Národného bezpečnostného úradu,

b) podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny B a C zbrojného preukazu sa započíta zamestnancovi obecnej polície skúška pred odbornou komisiou Policajného zboru, 22)
c) podľa odseku 6 písm. a) až c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské policajné vzdelanie alebo vysokoškolské vojenské vzdelanie,
d) podľa odseku 6 písm. a) a b) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má magisterské vysokoškolské právnické vzdelanie,
e) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie,
f) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je znalcom z odboru zbraní a streliva alebo má minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár,
g) podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je lesníkom a absolvoval skúšku z poľovníctva,
h) podľa odseku 6 písm. d) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je absolventom vysokoškolského doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva, absolventom zdravotníckej vysokej školy alebo absolventom strednej zdravotníckej školy,
i) podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu sa započíta skúška žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovníctva,
j) podľa odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy v športovej streľbe.

(11) Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12) Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí a praktických schopností zistených pri jeho manipulácii so zbraňou uvedených v odsekoch 6 a 7, policajný útvar, ktorý zbrojný preukaz vydal, rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

§ 22
Rozšírenie zbrojného preukazu

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.

§ 23
Platnosť zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov. Platnosť zbrojného preukazu držiteľa, ktorý si podal v lehote podľa § 24 ods. 1 žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu a o ktorej nebolo rozhodnuté do uplynutia doby platnosti predchádzajúceho zbrojného preukazu, sa predlžuje až do právoplatného rozhodnutia o vydanie nového zbrojného preukazu.

§ 24
Nový zbrojný preukaz

(1) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.

(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí aj psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

§ 25
Zánik platnosti zbrojného preukazu

(1) Platnosť zbrojného preukazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c) rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),
d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
f) skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h) dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a po zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.

§ 26
Odňatie zbrojného preukazu

(1) Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý

a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, 23)
b) stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť,
c) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),
d) je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3,
e) prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, ak ide o skupinu D zbrojného preukazu,
f) prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.

§ 27
Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu

(1) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený

a) nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c); držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len „stav umožňujúci okamžité použitie“), ak osobitný predpis neustanovuje inak, 24)
b) nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods. 2).

(2) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone

a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka, a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A,
b) oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods.1 písm. a) až f) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods.1 písm. a) až c), na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie,
c) držať strelivo do zbrane, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.

(3) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c),
b) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní za podmienok ustanovených v osobitnom predpise, 24a)
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

(4) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený

a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň určenú na športové účely kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,
b) držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.

(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B; tiež je oprávnený nadobudnúť a držať strelivo do zbrane kategórie B a do zbrane kategórie C, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia, a na základe výnimky (§ 8 ods. 2) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.

(6) Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.

§ 28
Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
b) zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
c) zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
d) predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
e) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
f) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
g) odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane (§ 54 ods. 1),
h) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
k) viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
l) oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
m) prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
n) strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, 25) alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku,
o) odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) až f),
p) dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.

(2) Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

a) opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
b) overenia zbrane autorizovanou osobou, 3)
c) výkonu zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
d) cvičnej alebo športovej streľby,
e) vystavovania zbrane alebo streliva,
f) prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane alebo
g) odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy,
h) znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.

(3) Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu policajného útvaru.

(4) Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

a) previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
b) mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, 20) omamných látok, psychotropných látok, prípravkov21) alebo v dôsledku choroby,
c) mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
d) držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
e) viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
f) ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, 26) ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.

(5) Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať rokov podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.

§ 28a
Povinnosť streleckej organizácie

Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.

PIATA ČASŤ
ZBROJNÁ LICENCIA

§ 29
Zbrojná licencia a skupiny zbrojnej licencie

(1) Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie. Vzor zbrojnej licencie je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

a) A – vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
b) B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
c) C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
d) D – vypožičiavanie, 27) prenájom28) a úschova zbraní a streliva,
e) E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
f) F – výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 14)
g) G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

§ 30
Vydanie zbrojnej licencie

(1) Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

a) je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
b) písomne požiada o jej vydanie,
c) odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
d) preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa tohto zákona,
e) preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.

(2) Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,

a) majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b) spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19.

(3) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

a) osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
b) dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
c) miesto uloženia zbraní,
d) skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
e) osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

(4) Žiadateľ k žiadosti pripojí
úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

(5) Ak žiadosť o vydanie zbrojnej licencie neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 4, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.

(6) Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v odseku 3 písm. c).

§ 31
Rozšírenie zbrojnej licencie

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnej licencii na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojnej licencie.

§ 32
Zánik platnosti zbrojnej licencie

(1) Platnosť zbrojnej licencie zaniká

a) rozhodnutím o odňatí zbrojnej licencie (§ 33),
b) oznámením jej straty alebo odcudzenia,
c) ak je taká poškodená, že zápisy v nej sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť,
d) ak obsahuje nesprávne údaje,
e) ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ukončila činnosť, na ktorú jej bola vydaná zbrojná licencia,
f) zánikom právnickej osoby,
g) ak držiteľ zbrojnej licencie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h) dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.

(2) Ak zanikne platnosť zbrojnej licencie podľa odseku 1 písm. b) až d), vydá policajný útvar novú zbrojnú licenciu na základe písomnej žiadosti po zaplatení správneho poplatku.

§ 33
Odňatie zbrojnej licencie

(1) Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, rozhodne o jej odňatí, ak

a) pominuli dôvody, pre ktoré bola vydaná,
b) jej držiteľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona,
c) fyzická osoba – podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti podľa § 19, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo
d) zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie bol odňatý zbrojný preukaz podľa § 26 a držiteľ zbrojnej licencie do siedmich dní od začatia konania neustanovil novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojnej licencie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

§ 34
Oprávnenia držiteľa zbrojnej licencie

(1) Držiteľ skupiny A zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. b), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich vývoja alebo výroby.

(2) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. c), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich znehodnocovania, zničenia, alebo výroby rezu a následného predaja,
b) preberať zbraň alebo strelivo na účely opravy, úpravy, znehodnocovania, zničenia alebo výroby rezu a spätne ich vydávať; prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C na zničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu môže iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).

(3) Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky. Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane inej ako zbrane kategórie D, streliva iného ako pre zbraň kategórie D a hlavných častí a súčastí zbrane inej ako zbrane kategórie D, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

(4) Držiteľ skupiny D zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní,
b) vypožičiavať alebo prenajímať zbraň, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
c) prijímať do úschovy a uschovávať zbraň alebo strelivo, ktoré je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii.

(5) Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo,
b) prenechať zbrane uvedené v písmene a) na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi skupiny A, B, C alebo E zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere,
c) zveriť držanú zbraň za dohľadu zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie osobe bez zbrojného preukazu na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii.

(6) Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie je oprávnený

a) nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky podľa